Stempel huis

Jeugdhulp Het gaat in de jeugdhulp bijvoorbeeld om hulp bij opvoedvragen, opvoedhulp of jeugd-ggz. De hulp kan variëren van licht ambulant (vaak vanuit een wijkteam) tot en met intensieve, specialistische zorg;

thuis, in een pleeggezin, gezinshuis of in een residentiële setting. Een verwijzing naar een jeugdhulpinstantie gebeurt vaak door een sociaal wijkteam, huisarts, school of specialist.

Stempel samen

Jeugdbescherming Een jeugdige komt bij ons na een beslissing van de rechter. Dit gebeurt als ouders een kind geen gezonde en veilige opvoeding kunnen bieden en vrijwillige hulp afwijzen.

Stempel weegschaal

Jeugdreclassering Een jongere vanaf 12 jaar komt hier terecht als hij of zij een strafbaar feit pleegt. Het doel van de hulp is terugval of recidive voorkomen, en werken aan het toekomstperspectief van de jongere.

Stempel huis
Professionals

Binnen de jeugdzorg werken professionals in diverse functies en met diverse vooropleidingen. Denk bijvoorbeeld aan functies als jeugdbeschermer, gezinshulpverlener, jeugdzorgwerker, pedagogisch hulpverlener, medewerker Veilig Thuis, gezinsvoogd, jeugdreclasseerder, gedragswetenschapper, maar ook aan behandelfuncties zoals psycholoog, orthopedagoog en psychiater.